POLİTİKALARIMIZ

KURUMSAL POLİTİKAMIZ...

Operasyonel Emniyet ve Güvenlik

TUR39, yönetimi ve çalışanları ile birlikte, gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerde emniyet ve güvenliği ön planda tutarak her seviyedeki çalışanın gönüllü katılımları ile bildirim ve raporlarını teşvik eder, gelen bildirimleri cezalandırma için kullanmayacağını taahhüt eder ve aşağıdaki prensiplerin yerine getirilmesini sağlar.

Operasyonel emniyet ve güvenliği sağlamak ve seviyesini yükseltmek,
Emniyet ve güvenlik yönetimini uygulamak,
Emniyet ve güvenlik sorumluluklarını belirlemek,
Emniyet tehditlerini ve güvenlik zafiyetlerini belirlemek ve riskleri yönetmek,
İletişimi en üst düzeyde kullanmak,
Emniyet ve güvenlik kültürünü yerleştirmek.
Kalite ve Müşteri Memnuniyeti

TUR39; ulusal ve uluslararası standart, yasa ve mevzuat doğrultusunda sahip olduğu finansal değerin yanı sıra sosyal, kültürel, etik ve insani değerlerini de çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, iştirakçileri, tüm iş ortakları ve diğer paydaşları ile birlikte müşteri memnuniyeti ve şikayetlerinin yönetimini, hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini, süreçlerin etkin ve verimli yönetilmesini mükemmeliyetçi yaklaşım ile sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre

TUR39, iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerinin tanımlanması, risklerinin yönetilmesi ile çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve ergonomik bir çalışma ortamı sağlamak, doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılması, kirlenmenin önlenmesi ile gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak amacı doğrultusunda yasal şartlar ve mevzuata uygun hareket edip sürekli gelişme sağlar.

Bilgi Güvenliği

TUR39 sunmuş olduğu faaliyetler kapsamında;

Şirketin güvenilirliğini ve marka imajını korur,
Şirketin operasyonel, taktik ve stratejik seviyedeki çıkarları için önemli olan bilgilerin korunmasını ve sadece ilgili kişiler tarafından ulaşılabilmesini sağlar,
Şirketin tüm paydaşlarına ait bilgilerin korunmasını sağlar,
Şirketin, üçüncü taraflarla yaptığı sözleşmelerde belirlenen uygunluğu sağlar,
Şirketin ana ve destek süreçlerine ait faaliyetlerin, kabul edilebilir kesinti sürelerini aşmadan devam etmelerini sağlar.
Sosyal Sorumluluk ve Çalışanlar

TUR39; yapmış olduğu ticari faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk bilinciyle, varlığını sürdürdüğü topluma katma değer sağlayacak faaliyetler gerçekleştirir.

Bu politika; yaptığı işin müşteriye sunulan hizmete katacağı değerin ve uyması gereken tüm kuralların bilincinde olan, TUR39’ın değerlerini benimsemiş, çözüm üreten, işini ve sorumluluklarını sahiplenen, bilgisini paylaşan, takım çalışmasını etkin şekilde uygulayan, kendini sürekli geliştiren, fiziksel, tıbbi ve düşünsel açıdan işini yapmaya her an hazır olan çalışanlar sayesinde ortaya konur.

 

EMNİYET POLİTİKAMIZ...
Emniyet, TUR39 organizasyonunun bütün kademelerinin birinci önceliğidir. Firmanın kurumsal değerlerinin vazgeçilmez ve asla ödün verilemeyecek bir parçasıdır. Emniyet aynı zamanda; etkin, verimli ve sürdürülebilir karayolu taşımacılığı operasyonunun sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. TUR39’ın tüm kademelerindeki emniyet taahhüdünün, sektördeki en iyi uygulamalar ve standartlar düzeyinde tutulması büyük önem taşımaktadır.

Emniyet Önceliği

TUR39; organizasyon faaliyetlerinin, paydaşlarının ve çevrenin emniyetini en önemli unsur olarak değerlendirir.

Yönetimin Taahhüdü

TUR39, yönetimin katılımının, yürütülen operasyonlardaki emniyetin bütününe önemli derecede katkısı olduğunu kabul eder. TUR39’ın bütün yöneticileri emniyet ile ilgili gelişmeleri sürekli olarak gözlemlemek ve sorumluluk sahalarında emniyetin sürdürülebilmesi ve iyileştirilmesi için aktif olarak gereken destek ve kaynakları sağlamakla yükümlüdür.

Emniyet Yönetim Sistemi

TUR39, çalışanları için sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı, tüm müşterilerine olası en yüksek emniyet standartlarını sunmayı ve bu şartları sürdürülebilir hale getirmeyi amaç edinmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için; TUR39, organizasyonun tüm operasyon alanlarını kapsayan Emniyet Yönetim Sistemi’ni (SMS) ve tümleşik olarak Bitkinlik Risk Yönetimi Sistemi’ni (FRMS) işletmektedir. Emniyet Yönetim Sistemi’nin ve Bitkinlik Risk Yönetimi’nin esasını, fark edilen veya öngörülebilir tehlikeleri sistemli ve verilere dayalı olarak tanımlama, sürekli olarak izleme ve yönetme faaliyetleri oluşturur. Bu yaklaşım, TUR39 ve paydaşları açısından riskleri en aza indirgeyip, güvence altına alır.

Emniyet Kültürü

TUR39, tüm yöneticileri ve çalışanları arasında “Yatay Örgütlü, Adil, Esnek, Adanmış, Bilgili, Öğrenen ve Raporlayan bir Emniyet Kültürünü teşvik eder ve yaşatır.

Emniyet ve Kalite Standartlarının Benimsenmesi ve Geliştirilmesi

Ulusal ve uluslararası gereklilikler çerçevesinde, TUR39 emniyet ve kalite standartlarını, sektördeki en iyi uygulamaların da üzerinde, sürekli olarak geliştirmeyi hedefler.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ...
TUR39, iç ve dış hatlarda, tarifeli tarifesiz ticari yolcu taşımacılığı hizmetleri, personel taşıma hizmetleri, öğrenci taşıma hizmetleri, eğitim hizmetleri tasarımı ve sunumu faaliyetlerinde, Toplam Kalite anlayışıyla ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuat ile ticari etiği dikkate alarak, Şirketin görevleri ve ortak değerleri doğrultusunda, geleceği ile ilgili olarak çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, iştiraklerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı gayede buluşturmak amacıyla Kalite Politikası’nı beyan eder.

Kalite yönetimi kapsamında ilgili standartlara, uymakla yükümlü ulusal ve uluslararası kurallara ve yasal ve diğer şartlara uygun hareket eder. Amaç ve hedeflerine ulaşmak için, tüm çalışanların katılımıyla uygun yöntem ve mümkün olan en iyi teknoloji ve kaynakları kullanır. Süreçlerde, hedeflerle yönetim prensibini benimseyerek süreç performanslarını takip eder ve süreçlerini sürekli iyileştirir.

Hizmette Mükemmelliği Aramak

Faaliyetlerimizde ulaştığımız noktalar, bizim için mükemmellikte yeni arayışların başlangıcıdır.

Yaşamın Değerinin Farkında Olarak, Tüm Hizmetlerimizde Emniyet ve Güvenliğe Önem Vermek

Donanımlı insan kaynağımız, uygun altyapıya sahip çalışma ortamlarında, gelişmiş teknolojik imkanları kullanarak, yolculuk emniyeti ve güvenliğini sağlamak için “sıfır hata” odaklı çalışır.

Müşteri Odaklı Bir Yaklaşım Sergilemek

Müşterilerimizin farklı kültürleri göz önüne alınarak; günümüz ve gelecekteki beklentileri ve ihtiyaçları doğru algılanıp değerlendirilmek suretiyle, hizmetin zamanında sunulması sağlanır. Müşterinin memnuniyeti, önerisi ve şikayeti etkin bir şekilde değerlendirilir.

Çalışanlarımızla Fark Yaratmak

Yaptığı işin müşteriye sunulan hizmete katacağı değerinin bilinciyle; Şirketin değerlerini benimsemiş, çözüm üreten, işini sahiplenen, bilgisini paylaşan, takım çalışmasını bilen ve katılan, kendisini sürekli geliştiren çalışanlarımızla hizmet üretilir.

Gelişmiş Teknolojiyi Kullanmak

Rekabet avantajı sağlayacak teknolojiyi takip ederek, kullanılmasını sağlar.

Kaynakları Yönetmek

En üst düzeyde operasyonel emniyet, güvenlik ve kaliteyi yakalamak için gereken tüm kaynakları sağlar ve en uygun düzeyde kullanır.

Geniş ve Güçlü Bir Taşıma Ağını Sürekli Kılmak

Sefer yoğunluğu, mesafesi, süresi, yolcu sayısı, taşıt filosu ve gidilen nokta sayısı bakımından dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olmak için çalışır.

Dünya karayolu Taşımacılığında Söz Sahibi Olmak

Ulusal ve uluslararası karayolu ile yolcu taşıma organizasyonlarının yönetiminde, faaliyetlerinde ve aldığı kararlarda etkin rol alır.

Sosyal Sorumluluk Bilincinde Hareket Etmek

Eğitim, kültür, sanat, tarih, çevre, spor, insani yardım gibi sosyal konularda, kuruluşlara doğrudan ya da dolaylı olarak kaynak sağlayarak, toplumun faydalanacağı projelerin gerçekleşmesini destekler.

İş Ortaklarımızla Güç Birliği Yapmak

Şirketimizin karlılığı, ulusal ve dünya ölçeğinde istikrarlı büyümesi ve uzun vadeli başarısının sürekliliği için; acenteler, hissedarlar, tedarikçiler ve diğer iştirakçilerimizle ortak hareket eder.

Etkinliği ve Verimliliği Artırmak

Tüm iş süreçlerimizde; planlanan sonuçlara ilk seferde ve uygun kaynaklar ile ulaşılmasına çalışılır.

Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına Uymak ve Etkinliğini Sürekli İyileştirmek

Organizasyonel yapılanma ve faaliyetlerde; kalite odaklı, sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşım sergilenerek, sistem sürekli gözden geçirilip iyileştirme fırsatları yaratılır.

 

GÜVENLİK POLİTİKAMIZ...
TUR39, ulusal ve uluslararası standartlara göre gerçekleştirdiği yolcu taşımacılığı, personel taşımacılığı, öğrenci taşımacılığı, kargo taşımacılığı ve eğitim faaliyetleri esnasında, operasyon şartlarını sürekli iyileştirerek güvenliği sağlayacağını bildirmek üzere Güvenlik Politikası’nı beyan eder.

Operasyonel Güvenliğin Sağlanması

TUR39, taşıma esnasında gerçekleşebilecek yasadışı müdahale eylemlerini engellemek üzere süreçler geliştirir, uygular ve güvenlik hedefleri ile güvenlik performans standartlarını saptar. Bu prosesleri uygularken, güvenlik performans standartlarına ve kurumsal ihtiyaçlara sürekli olarak uygunluğunu sağlamak adına güvenlik politikasını periyodik olarak gözden geçirir.

Güvenliğe İlişkin Faaliyetlerin Yönetilmesi

TUR39, kurumsal güvenlik hedeflerinin ve güvenlik mevzuatına uygunlukla ilgili alınan tedbirlerin açık bir şekilde ifade edilmesini sağlar. Tüm faaliyetlerinde, güvenliğin sürekli iyileştirilerek sağlanması adına kurumsal güvenlik yönetim sistemini uygular.

Güvenlikle İlgili Sorumlulukların Belirlenmesi

TUR39, çalışanlarının güvenlikle ilgili konularda sorumluluklarını belirler ve üst yönetimin güvenliği tüm organizasyonda temel bir öncelik olarak değerlendireceğini taahhüt eder.

Güvenlik Zafiyetlerinin ve Risklerin Belirlenmesi

TUR39, tüm çalışanlarına, gerçekleştirilen faaliyetlerdeki insan, makine, çevre ve görev unsurlarının etkileşimleri sonucu ortaya çıkabilecek güvenlik açıklarını ve risklerini belirleyebilmek ve giderebilmek için her türlü desteği sağlar.

En Üst Düzeyde Bir İletişim Ortamının Sağlanması

TUR39, tüm faaliyetlerin güvenli bir çerçevede yürütülebilmesini sağlayabilmek amacıyla üst yönetim ve çalışanları arasında tarafsız bir bilgi akışı ve iletişim kültürünün oluşumunu destekler. Bunu yaparken de istem dışı insan hatasından kaynaklanan olayların raporlanmasını teşvik eder ve gelen raporları cezalandırma maksadıyla kullanmayacağını taahhüt eder.

Kurumsal Güvenlik Kültürünün Oluşturulması ve Teşvik Edilmesi

TUR39, kurumsal güvenlik kültürünün oluşturulması ve teşvik edilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılmasını sağlar ve güvenliğin kurumsal yönetim sisteminin tamamlayıcı bir parçası olması adına güvenlik bilincini artırıcı faaliyetleri destekler.

Güvenlik Sağlanması İçin Gereken Kaynakların Temin Edilmesi

TUR39, güvenlik politikasının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli kaynakların temin edilmesini sağlar.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ...

TUR39 Yönetimi; çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, iştiraklerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı gayede buluşturmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nı beyan eder.

Kurallara Uymak

İş sağlığı ve güvenliği alanında uymakla yükümlü olduğu ulusal, yasal ve diğer şartlar ile taşımacılık sektörüne ait ulusal ve uluslararası kurallara uygun hareket eder.

Büyürken İnsanı Düşünmek,

Faaliyet alanı ile ilgili yeni yatırımları planlarken, filosunu büyütürken ve teknolojik altyapı seviyesini yükseltirken, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve alt işverenlerin sağlığını ve güvenliğini gözeterek, riski en düşük seviyede olan ekipman ve organizasyonları tercih eder. Ortaklık Yönetimi, herkesin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasının önemine, bu hususun Ortaklık başarısının bir parçası olduğuna inanır.

Çalışan Katılımı ve İletişim

İş sağlığı ve güvenliği performansının iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesinin katılımını sağlar. Çalışanlarının, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki birikimini ve bilincini arttırarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimini desteklemek için çalışmalar yapar. Mevcut ve gelecekteki faaliyetler için çalışanlar ve tedarikçiler ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda açık bir diyalog kurar.

Kaynak Temini

Kurulan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli kaynakların sağlanmasını taahhüt eder.

Riskleri Yönetmek

Tüm faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği risklerini tespit eder ve bu riskleri minimize etmek için aksiyon planları geliştirerek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme çalışmaları yapar.

Çalışma ortamının gözetimini ve koruyucu hekimlik çalışmalarının sürekliliğini sağlar. Çalışanlara, alt işverenlere ve ziyaretçilere sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli alt yapıyı oluşturur.

Çalışma alanlarındaki muhtemel acil durumları tespit eder ve tüm bu senaryolar için hazırlıklı olacak çalışmaları yapar.

Kritik fonksiyonlarda görev alan çalışanların, gerçekleştireceği operasyonlara fiziksel ve tıbbi boyutta uygunluğunun kontrolünü sağlar.

Karayolu taşıma sektöründeki insan faktörünün bilinciyle operasyonel emniyet ve güvenlikten taviz vermemek ve operasyonel riskleri en aza indirmek amacıyla;

Öncelikle kritik fonksiyonlar için yeni insan kaynağı istihdamında alkol ve psikoaktif madde bağımlılığını bir seçim kriteri olarak uygular, alkol ve/veya psikoaktif madde bağımlısı olduğu tespit edilen adayları istihdam etmez.
Kritik fonksiyonlarda görev alacak çalışanların, görevlerine başlamadan önce rutin olarak ve görevleri esnasında rastgele alkol ve/veya psikoaktif madde etkisi altında olup olmadıklarını kontrol eder.
Alkol ve/veya psikoaktif madde etkisi altında olduğu tespit edilen çalışanların operasyona katılmasına izin vermez, ulusal ve uluslararası kuralları aynen uygular.
Alkol bağımlısı olduğunu beyan eden ancak kural dışı davranmamış çalışanların tedavilerine destek olur.
Sürekli İyileştirmek

İş sağlığı ve güvenliği performansını izler, ölçer ve Dünya’daki iyi uygulamaları da dikkate alarak bu alandaki performansını sürekli iyileştirmek için çalışır.

Uygun yönetim usullerinin gereğini, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hedeflerle ve devamlılık arz eden geliştirici programlarla politikayı devamlı gözden geçirerek gerçekleştirir.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ...
TUR39 Yönetimi, toplam kalite anlayışıyla, ulusal ve uluslararası yasa ve kurallar ile ticari etiği dikkate alarak, Şirketin görevleri ve ortak değerleri doğrultusunda, geleceği ile ilgili çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, iştiraklerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı gayede buluşturmak amacıyla; tarifeli, tarifesiz yolcu taşımacılığı hizmetleri, seyahat esnasında verilen hizmetler ve eğitim hizmetleri tasarım ve sunumunu kapsayacak şekilde Çevre Politikasını beyan eder.

Kurallara Uymak

Çevre alanında uymakla yükümlü olduğu ulusal yasal şartlar, ulusal/uluslararası diğer şartlar ile karayolu taşıma sektörüne ait kurallara uygun hareket eder. Desteklediği çevre projeleri ile yasalara uyumun ötesine geçmeyi amaçlar.

Çevre Boyutlarını Yönetmek

Tüm faaliyet, ürün ve hizmetleri sonucu ortaya çıkan çevre boyutlarını belirler ve çevresel etkileri tespit ederek bu etkileri azaltmak için aksiyon planları geliştirir. Önemli çevre boyutlarını kontrol altında tutmak için iyileştirme odaklı yönetim sistemi ve metotlar uygular.

Olumsuz Çevresel Etkileri En Aza İndirmek

Tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerini gerçekleştirirken önceliği çevreyi korumaktır. İklim değişikliğine etkisi olabilecek etkenleri azaltmak ve ortadan kaldırmak için yakıt verimliliği ile ilgili girişimleri destekler ve sera gazı emisyonunu azaltıcı tedbirler alır.

Gürültü kirliliği ve atık oluşumunu engelleyici tedbirleri alır. Atık yönetimi kapsamında geri dönüştürülebilir malzeme kullanımına öncelik ve geri kazanıma destek vererek atıkların en aza indirilmesini sağlar.

Büyürken İnsanı ve Çevreyi Düşünmek

Faaliyet alanı ile ilgili yeni yatırımları planlarken, filosunu büyütürken ve teknolojik altyapı seviyesini yükseltirken yaşam döngüsü yaklaşımını dikkate alır.

Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak

Paydaşlarıyla birlikte ortak güvencesi olan gelecek nesilleri düşünerek, sürdürülebilirlik ilkesiyle doğal kaynakları etkin ve verimli kullanır; biyolojik çeşitliliğe önem verir.

Paydaşlarıyla Birlikte Gelişmek

Çalışanlarının çevre konusundaki farkındalığını ve bilincini artırmak için çalışmalar yapar ve katılımlarını teşvik eder. Tüm paydaşlarıyla iletişim kurarak çevre ile ilgili iyi uygulamaları paylaşır ve yaygınlaştırır. Yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir ürün ve hizmetleri destekler.

Sürekli İyileştirmek

Çevre hedeflerine göre düzenli olarak çevre performansını ölçer, gelişimini izler, gözden geçirir ve sürekli iyileştirir. Çevre performansının iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarının katılımını sağlar. Çevre performansı ile ilgili bilgileri paydaşlarına iletir. Çevre Politikasını periyodik olarak gözden geçirir, günceller ve ilgili taraflarla paylaşır.

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ...
TUR39 olarak, müşteri odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirdiğimiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde müşterilerimizin beklentilerini, şikâyetlerini, öneri ve memnuniyetlerini kolaylıkla iletebileceği iletişim imkânları sunarak, ekonomik beklentimiz olmadan müşterilerimizi dikkatle dinleriz. Ulusal ve uluslararası yasal şartları, mevzuat şartlarını, sektör kurallarını ve Şirketimizin dokümante edilmiş bilgilerini dikkate alarak müşteri memnuniyetini sağlamak için telafi yöntemlerini uygular, müşteriye ait geri bildirimleri değerlendirir ve çözüm üretiriz.

Faaliyetlerimizle ilgili müşteri şikâyetlerini en doğru şekilde algılama, tanımlama, analiz etme, yönlendirme, çözümler üretme, müşteriye sonuçlarını bildirme süreçlerini; şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, gizlilik ve hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda müşteri odaklı bir yaklaşım ile değerlendirerek yönetir ve bu bilgiyi sürekli iyileştirme sağlamak için kullanırız.

Müşterilerimizin beklentileri ve gereksinimleri doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için müşterilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimleri kullanarak ve gereken tüm kaynakları sağlayarak süreçlerimizi sürekli iyileştiririz.